بیش از 19هزار و 800 معلول بینایی تحت پوشش بهزیستی استان فارس

بیش از 19هزار و 800  معلول بینایی تحت پوشش بهزیستی استان فارس
   
بیش از 19هزار و 800  معلول بینایی تحت پوشش بهزیستی استان فارس |||| ||||

راستین آنلاین :مدیرکل بهزیستی فارس با بیان اینکه 19 هزار و 883 نفر معلول بینایی تحت بهزیستی استان فارس قرار دارند، گفت : از این تعداد 6 هزار 585 نفر زن و 13 هزار 296 نفر مرد بوده، که 7 هزار 950 در وضعیت شدید ، خیلی شدید و سایرین متوسط خفیف هستند. 

 
 محمدصادق کشفی نژاد در جمع خبرنگاران همزمان با روز جهانی نابینایان و عصای سفید با بیان اینکه آمار کل نابینایان در  شیراز 6 هزار و 490 است، اظهار داشت : از این تعداد 2 هزار 87 نفر زن و 4 هزار و 403 نفر مرد هستند. 
 
او افزود:  براساس آمارهای سازمان بهزیستی کشور 203 هزار و 556 هزار نفر از معلولان بینایی در حوزه توان بخشی تحت پوشش این سازمان هستند، که 73 هزار و 127 نفر از آنها زنان و 130 هزار و 429 نفر از آنها مردان تشکیل می دهند که حدود 7 هزار نفر از این تعداد دانشجویان نابینا هستند. 
 
مدیرکل بهزیستی فارس اضافه کرد : ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪود 280 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 35 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ  و 80 درﺻﺪ ﺷﺎن را اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 50 ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
 
کشفی نژاد آموزش، اشتغال، ورزش، نامناسب بودن محیط شهری و ایاب و ذهاب را از ﻣﺸﻜﻼت عمده نابینایان عنوان و تصریح کرد : ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ، ﮔﺮان ﺑﻮدن وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺷﺪه وﻳژه ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﺑﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه وﻳژه ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن را از دغدغه های مهم نابینایان در دو بخش آموزش است. 
 
او افزود : ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﻨﺎنینا و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن که نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع دارد از مشکلات مهم نابینایان در بخش اشتغال است. 
 
مدیرکل بهزبستی فارس نامناسب بودن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي برای عبور و مرور   ﮔﺮانی ﻫﺰﻳﻨﻪ و عدم اختصاص یارانه برای جابه جایی افراد نابینا را از دغدغه های مهم و قابل تامل در بخش ایاب و ذهاب برشمرد.
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
57 کلیک ها  آخرین ویرایش در پنج شنبه, 24 مهر 1399 15:19
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا