• مدیرکل محیط زیست فارس:

احیای تالابهای فارس با اصلاح روشهای کشت و مدیریت آب

احیای تالابهای فارس با اصلاح روشهای کشت و مدیریت آب
   
احیای تالابهای فارس با اصلاح روشهای کشت و مدیریت آب |||| ||||

مدیرکل محیط زیست استان فارس دردیدار فرماندارارسنجان وامام جمعه این شهرستان وجمعی ازفعالان محیط زیست فارس اظهار کرد:حفاظت از مناطق محیط زیست تاکیدرهبری بوده و ما در راستای این فرمایش تاانجا که بتوانیم درخدمت مبدعان و پیشنهاد دهندگان درحوزه بهبودامورمحیط زیست هستیم.

 
به گزارش راستین آنلاین حمید ظهرابی گفت:حاضریم مرکزپرنده نگری رادرشهرستانهاوازجمله در ارسنجان به جهت وجود دریاچه طشک وتالاب گمبان ونزدیکی به بختگان دراین شهرستان ایجادو اموزش های لازم رابدهیم بویژه درارسنجان وتالاب طشک وگمبان که دُرناهادر فصل خاصی به این منطقه مهاجرت میکنندو میتواند مرکزی برای سفر گردشگران به این منطقه باشد.
 
ظهرابی افزود:بایدازسرمایه گذاربرای توسعه سایت گوزن زرد ایرانی درارسنجان حمایت شود تاتغییردرجاذبه های توریستی بتواندبه ایجادرونق گردشگری منطقه کمک کند.در حوزه گوزن زردارسنجان وطبیعت ان بایدکار های گردشگری انجام داد.محل تماشای پرندگان وگوزن زردایرانی درسایت گوزن زردارسنجان مدنظر فعالان محیط زیست و گردشگری باشد.
وی بیان داشت درحوزه محیط زیست، مامدیون ارسنجانیهاو تشکلهای زیست محیطیشان هستیم مرحوم مهندس سید حسام حسینی مدیرکل فقید محیط زیست فارس اهل ارسنجان وبسیار فعال وفردشاخص حوزه محیط زیست ایران بودوبه ماهم عنایت داشتند.اساسا ارسنجان مردمانی خوب وآگاه وفهیم بوده وکارکردن باانان راحت ومردمی پیشرو درحوزه محیط زیست دارد.
 
ظهرابی تاکیدکرد:تالاب طشک ودریاچه بختگان برایمان مهم وباارزشندواین دوتالاب بعدازتالاب ارومیه درمرکزایران مهمترین تالابها بوده اندکه متاسفانه به ان توجهی نشده است. بختگان تا130/000 هکتاروسعت دارد.
 
 
به طورجدی پیگیرحقابه تالابهاودریاچه های استان فارس هستیم
 
وی خاطرنشان کرد:متاسفانه درکشوربه امرتوسعه تالابها توجه نداریم وکاربری هارا هم نمیدانیم ازسال86 رود خانه کرخشک شدواب وارد بختگان نشدچون در بالا دست دریاچه اب رودها درست مدیریت نشد.به طور متوسط سالانه700 میلیون متر مکعب اب وارد ان میشده است.بااصلاح رویه کشت میتوان به احیای دریاچه بختگان امیدداشت. باوجودبختگان کشت دیم انجیردراطراف این دریاچه شکل گرفت، تبخیراب درتابستان موجب رشددرختان اطراف انمیشدو درزمستان مانع یخ زدگی درختان و گیاهان حاشیه دریاچه میشد.تالاب که خشک میشود الودگی هاوسموم و درقالب ریزگرد شهرهای اطراف راتحت تاثیر قرار میدهدو مزارع رادستخوش خشکسالی میکند.
 
این مقام مسوول دراداره کل محیط زیست فارس بیان داشت: یکی ازکارهای اداره کل این بوده که حقابه تالابهاراجدی بگیریم و اکوسیستم حباتی دریاچه احیاشودوماسال قبل 45 میلیون مترمربع اب برای این تالاب گرفتیم وامسال 55 میلیون متر مکعب اب برای تالاب گرفتیم وهرسال به دنبال افزایش این اب هستیم ودریک پروسه زمانی تالاب رابایداحیای کامل کنیم. 
 
 این کارشناس حوزه محیط زیست کشوردرادامه خاطر نشان کرد:چشمه گمبان در ارسنجان اب مرتبی دارد که باعث زیبایی منطقه شده است اما برداشت غیر مجاز ازاین چشمه زیاد است وما به دنبال ترویج کشاورزی پایداربااصلاح روشهاهستیم. باید الگوسازی کشت زمینهای اطراف تالابهاوازجمله تالاب طشک و گمبان رامد نظرداشت. کشت درپشت کشته یاکشت درداخل جوی یکی ازاین روش هاست میتوان باروش های نوین هم محصو ل کشاورزی رازیادوهم اب کمتری مصرف کرد.
 
مدیرکل محیط زیست فارس درپایان گفت:این امادگی راداریم تاباکمک سازمانهای مردم نهادوخودمردم و مهندسان کشاورزی آموزش های لازم راداشته باشیم. امام جمعه ها هم نقش افرین خواهندبودو دراین رابطه میتوانندبا فرهنگ سازی وارشادمردم منطقه خود به دنبال ساماندهی تالابهاباشند.
 
مساحت سایت پرورش گوزن زردایرانی درارسنجان افزایش یابد.
 
 
رحیم عزیزی فرماندار ارسنجان باقدردانی از تلاشهای اداره کل محیط زیست دراین شهرستان اظهارداشت:مواردومسائل محیط زیست ارسنجان بر همگان محرز است، افزایش مساحت سایت گوزن زردایرانی درارسنجان تاحد150 هکتاردیگرو کمبودشدید نیرووتوجه به محیط زیست حاشیه کوه خام مدنظرمدیرکل محترم محیط زیست استان باشد.
وی گفت: بهتربن وامن ترین شهرستان درزمینه زیست پرندگان ارسنجان است وامیدواریم بعنوان منطقه پایلوت دراین زمینه درسطح کشورمعرفی شویم.عزیزی افزود: نیروهای پای کاردر حوزه حفاظت محیط زیست ارسنجان فراوان واداره محیط زیست این شهرستان ادارع ای پویاوپیگیرمحیط زیست است.
حجه الاسلام والمسلمین حسینعلی بهرامی امام جمعه ارسنجان هم باخداقوت به مدیرکل محیط زیست فارس ازتوجه خوب کارشناسان محیط زیست به مباحث مهمی همچون دریاچه هاو تالابها وحیات وحش جانوری این شهرستان تشکرکرده واظهار داشت: تلاش جمعی مردم ومدیران وفعالان محیط زیست مانع ازبروزفجایع زیست محیطی واتفاقات ناگواردراین حوزه میشود ودرخواست بنده این است که ضمن توجه به قوانین موجود نگاهبانی وحراست ازمحیط زیست انسانی، گیاهی وجانوری با سازو کارهای خاص خودبه بخش خصوصی واگذارو دولت ناظروراهبراین جریان باشد.
 
منابع اب وخاک،مرتع وجنگل وتالاب وکویر درست مدیریت شود
 
 
بهمن ایزدی فعال ملی محیط زیست نیزدراین دیدارباتایید تلاش های ارزنده مدیرکل محیط زیست فارس گفت: اقای ظهرابی فردی دلسوزو پیگیروکارشناس خبره درامورمحیط زیست است. وی اظهارداشت:به دنبال ثبت ملی سایت گوزن زردایرانی باشید شمادراین موضوع کمک دهید، کارشناسان محیط زیست هم در کنارکارشناسان میراث به این مساله خواهند پرداخت.
 
بانی ثبت کویرلوت در فهرست میراث جهانی افزود:حفظ ارزش های ذاتی وحفاظت ازمنابع اب وخاک همیشه وهمه جانقش افرین است وباید منابع اب وخاک ومرتع وجنگل وتالاب وکویر درست مدیریت شوندواگر اینچنین شودمشکلات زیست محیطی کمترمیشود.
 
ایزدی یادآورشد:بایدروان ابها مدیریت شودتاحقابه بختگان تامین شود،جناب ظهرابی هم اززمانی که دراین مسئولیت امده اند معتقدبه حفاظت مشارکتی مناطق بوده است ودردو سال گذشته باحضور ایشان ازبحرانهای زیست محیطی تاحدود زیادی کاسته شده واقدامات اداره کل محیط زیست فارس در مسیر تعدیل اکوسیستم فارس است.
 
این فعال مطرح محیط زیست کشورمان بایادکردی ازمرحوم مهندس سیدحسام حسینی مدیرکل فقی محیط زیست فارس خاطرنشان کرد:: او ازمفاخر ارزشمند فارس بودوبایدبرای پاسداشت خدمات خالصانه وماندگاراوکنگره بزرگداشتی برایش برگزارشود نظیرکار خوب اقای ظهرابی دربرپایی کنفرانس مرحوم ولوی که به نوعی بزرگداشت مفاخر اجتماعی و...بوده وکار ارزشمندوماندگاری بود.
 
دولت برخی ازامور حفاظت محیط زیست رابه بخش خصوصی واگذار کند
 
 
حسین یارمحمودی رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی ارسنجان هم دراین دیدارباقدردانی ازتلاشهای ارزنده مدیرکل،معاونین وکارسناسان اداره کل استان و ابراهیمی مدیرمحیط زیست ارسنجان اظهار داشت : متاسفانه دست درازی به محیط زیست انسانی و جانوری ازسوی انسانها زیاداست واگرمردان مردی مثل بهمن ایزدی که دلسوزاست در ارسنجان نبودندامروزاز جنگلها ومنابع طبیعی و مراتع ارسنجان هم خبری نبود.وی گفت: لطفا نگاهتان به ارسنجان ویژه باشد و ارتقای منطقه ممنوعه کوه خام به منطقه حفاظت شده و داشتن خرس قهوه ای امری لازم است.
 
یارمحمودی افزود: توسعه سایت گوزن زردایرانی، واگذاری امر حفاظت مناطق محیط زیستی به تشکلهای غیردولتی باهدف درامدزایی وحفاظت بهترانها.تخصیص نیروی موردنیازاداره محیط زیست بادومنطقه حفاظت ممنوع ووسعت جنگلهای تابعه امری لازم است.
 
این فعال محیط زیست درپایان گفت: کارمحیط زیست باعشق همراه است وجاداردازحمایت های امام جمعه وفرماندارارسنجان ازفعالان زیست محیطی تشکرنمود ونکته اخراینکه تکثیرپرنده ای بنام سهره درارسنجان که پرنده ای خوش اوازو خوش رنگ است میتواندکمک به احیای این پرنده کمیاب کندوما مدیران تشکلهای زیست محیطی هم درزمینه ایجاد جاذبه گردشگری از حضور فلامینگوها ودرناها درتالاب طشک،بازدیدمردم ازسایت گوزن زردایرانی درارسنجان وایجادمرکز پژوهشی پرنده شناسی درخدمت اداره کل محیط زیست فارس خواهیم بود.
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
698 کلیک ها  جمعه, 22 اسفند 1399 08:12
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا