دبیرکل مجمع متخصصین ایران:

دبیرکل مجمع متخصصین ایران:
خسرونصیری زاده
  • دبیرکل مجمع متخصصین ایران که معتقد است،حسن روحانی ازنظر حجم فشارهای وارد بر او یک«شهیدبهشتی» دیگر است براین باور است که اگر اعضای کابینه روحانی نیز به مظلومیت او ایمان داشتند شاید کاررئیس دولت یازدهم در تحقق برنامه هایش راحت تر ازاکنون بود. خسرونصیری زاده در گفتگوبا راستین آنلاین ضمن تشریح وضعیت گذشته و حال جمهوری اسلامی درعرصه بین المللی معتقد است روحانی کشور را از ورود به یک جنگ تمام عیار با جامعه جهانی نجات داده است.
قبول برجام تصمیم نظام بود/ترمیم کابینه توسط روحانی اقدامی هوشمندانه است

راستین آنلاین آقای نصیرزاده بیش از سه سال از عمر دولت دکترروحانی گذشته است،شما عملکرد رئیس دولت یازدهم رادرطول این سه سال چگونه ارزیابی می کنید؟

بدون شک و تردید بایدبگوییم که دکترروحانی درعرصه سیاست خارجی بسیارخوب عمل کرده است.

وی با تکیه بردانش،تجارب و تعهدی که خودو تیم مذاکره کننده اش درعرصه بین المللی داشت، توانست ازارسال پرونده هسته ای ایران از ماده 41 به ماده 42 فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد جلوگیری کند.

نباید فراموش کنیم که فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد مربوط به اختیارات شورای امنیت این سازمان است.

ازسویی دیگرطبق ماده 40فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد،کشورهایی که صلح جهانی راتهدیدمی کنندمی بایست با دعوت به مذاکره مشی و روش خود را تغییر دهند.اما کشورمادرگذشته ازاین ماده عبورکرده بود وپس از ورود به ماده 41 که براساس آن کشورهای عضو می توانند کشور مورد نظر را با اعمال تحریم های سیاسی اقتصادی تحت فشارقراردهند8 قطعنامه سنگین و ظالمانه را تجربه کرد.

این درحالی بود که اعضای شورای امنیت سخت درتکاپوبودند تا پس از اعمال این قطعنامه ها با ورود به ماده 42 فصل هفتم منشور،مجوزحمله نظامی به ایران را کسب کنند.

براساس ماده 42 کشورهای عضومی توانند برای تامین صلح جهانی از راه هوا،دریا و زمین به کشوری که تهدید کننده صلح جهانی است حمله نظامی کنند وبه زعم آنها ایران کشور بود که با ادامه فعالیت های هسته ای خود صلح جهانی را به خطرانداخته بود.

این درحالی بودکه ایران تنها به دنبال استفاده صلح آمیزازاین دانش بود.

اما تیم مذاکره کننده دولت یازدهم با اشراف برتمام گوشه ها و دهلیزهای مذاکرات هسته ای و با تکیه بر دانش دیپلماتیک دکترروحانی و دکتر ظریف توانست بر شیطنت این کشورها فائق آید.

اما با تمام احترامی که برای دکترروحانی قائل هستم ذکراین نکته را ضروری می دانم که قبول برجام تصمیم نظام با رهبری مقام معظم رهبری بود.

درواقع درایت مقام معظم رهبری وتدبیر و تجربه دکترروحانی درمذاکرات باعث شد تا کشورازورود به یک جنگ تمام عیار رهایی پیداکند.از این روست که می توان ازبرجام به عنوان عاملی برای حیات دوباره انقلاب اسلامی یادکرد.

امروز شرایط به گونه ای شده که اگر کشوری دوباره بخواهد مارا به ماده 40 منشور سازمان ملل بازگردانند با مخالفت و وتو کشورهای متجانس سیاسی ما، نظیر چین و روسیه مواجه خواهد شدو این بزرگترین دستاورد دولت روحانی در طول سه سال گذشته است.

با این تفاسیر شرایط روحانی برای انتخابات سال 96 شرایط خوبی است.

ببنید در کشورما انتخابات به صورت آزادانه برگزارمی شود.براین اساس این طبیعی است که درانتخابات پیش رو روحانی هم رقبایی داشته باشد.اما من معتقدم که بزرگترین رقیب روحانی درانتخابات پیش رو خود روحانی است.روحانی در عرصه سیاست خارجی ،کنترل تورم و حتی ایجاد فضای باز سیاسی در کشورخوب عمل کرده است. اما رکود اقتصادی که پیامدهایی نظیر بیکاری وافزایش آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است پاشنه آشیل دولت روحانی محسوب می شود.

براساس برنامه ما می بایست تا سال 1400،بیست و نه میلیون فرصت شغلی ایجادکنیم اما اکنون یک میلیون و 200 فارغ التحصیل دانشگاهی اعدادو ارقام قابل تاملی را پیش روی ما گذاشته است.

گرچه نباید از کنارتلاش دولت در کنترل تورم به راحتی عبورکرداما باید به این نکته هم توجه داشت که تورم در کشوری مانند یونان 25%- است اما این کشور درآستانه ورشکستگی اقتصادی است.

بی شک مهارتورم از امتیازات بزرگ دولت روحانی بوده است امابرای  مرتفع نشدن مشکل بیکاری که آسیب های اجتماعی متعددی را باخود به همراه داردهم بایدفکری کرد.

 اما درچنین شرایطی رئیس جمهوردست به ترمیم کابینه می زند.ترمیمی که نه درسطح تیم اقتصادی که در سطح وزارتخانه هایی انجام می گیرد که عمومابا مسایل اجتماعی جامعه درارتباط هستند.تحلیل شما از این تصمیم روحانی چیست؟

قبل از هرچیز ذکر این نکته را ضروری می دانم که ترمیم کابینه توسط روحانی اقدامی هوشمندانه است.

امروزدولت 8 و نیم میلیون نفرپرسنل دارد.440هزارمدیرستادی در کشور وجوددارد.بی شک مدیریت کردن این تعدادکارمندو مدیرکارآسانی نیست.

به اعتقادمن تغییر دروزارتخانه هایی که بخش عمده ای از مخاطبان آنها را جوانان تشکیل داده اندبایدباعث حضورجوانان در عرصه مدیریتی کشورشود.

من براین باورم که شوک واردشده می تواندزمینه چرخش آزادنخبگان سیاسی جوان کشوررا عامل شود.ازاین رو می توان امیدواربودکه تصمیم دکتر روحانی زمینه مرتفع ساختن برخی چالش ها نظیر بیکاری،آسیب های اجتماعی و... را فراهم سازد.

اتفاقی که می تواند یک نقطه  شروع خوب برای یک دومینوی موفق در دولت باشد.

 به حضورجوانان و لزوم چرخش نخبگان درلایه های مدیریتی کشوراشاره کردید،یکی از انتقادات مطرح شده به دولت روحانی میانگین بالای سن وزرای اوست تا چه اندازه این انتقاد را بردولت یازدهم وارد می دانید.

به نکته خوبی اشاره کردید.معدل سنی وزاری دولت یازدهم 60سال است.این نکته ای است که دولت روحانی می بایست برای حل کردن آن تلاش کند.

روحانی بایدبا وروددادن جوانان به لایه های مدیریتی کشوربه تربیت مدیران جوان همت گمارد.

چه ایرادی داردکه معاون رئیس جمهوریا معاون وزیرازبین جوانان شایسته کشورانتخاب شود.

ما درداخل کشورتجربه استفاده از ظرفیت های جوانان را در عرصه های مختلف مدیریتی داریم.

مگر جوانان ما چندساله بودند که درجنگ فرمانده لشگر می شدندیا دردوران سازندگی مگر فراموش کرده ایم که همین جوانان خرابی های ناشی از جنگ را درکشوربه آبادانی تبدیل کردند.

این درحالی است که درعرصه بین المللی نیز استفاده از مدیران جوان پذیرفته شده به عنوان مثال کیلینتون و اوباما دو تن از روسای جمهور آمریکا 46 ساله بودند که به ریاست جمهوری آمریکا رسیدند.

از این رو من فکر می کنم روحانی باید بیش از گذشته به جوانان اعتمادکند.

یکی از شعارهای حسن روحانی از بدو شروع به فعالیت درعرصه انتخابات ریاست جمهوری تاکنون نشرامید درجامعه بوده به نظر شما او تا چه اندازه درتحقق این شعار موفق بوده است؟

من معتقدم که دیپلماسی موجوددرفضای سیاست های عمومی جامعه دررابطه باامید،دیپلماسی امید بعلاوه صفراست.به این معنا که جامعه با قبول برجام و کنترل تورم به آینده امیدوارشده است.اما نباید فراموش کنیم که قبول برجام یعنی نقطه شروع یک فرآیند که تازه کشورمارا به لیست کشورهای عادی دنیا اضافه کرده است.

منظورم این است که ما با قبول برجام ازیک کشورتحریم شده ی درآستانه جنگ به یک کشور عادی مثل سنگاپور،ترکیه،یونان و... تبدیل شدیم.اما هنور در نقطه صفر هستیم که با حل شدن مشکلاتی نظیر رکود اقتصادی و بیکاری می توانیم شاهد ظهورو بروز واقعی نشاط ملی درکشورباشیم.

فشارهای داخلی و خارجی واردشده بردولت روحانی را تاچه اندازه درکندشدن روند ایجادآنچه شما ازآن به عنوان نشاط ملی یاد می کنیدتاثیرگذارمی دانید؟

قبل از هرچیر باید بگویم که من اساسابا طرح این موضوع که شاید حاکمیت و شخص مقام معظم رهبری با یک رئیس جمهور تعامل بیشتری در روند تحقق برنامه هایش داشته یاداردو با یکی دیگر کمتر مخالفم.

به عنوان کسی که درطول دولت های سازندگی،اصلاحات،مهرورزو تدبیر وامیدازنزدیک تحولات را در سطح کلان رصد کرده و می کند،بایدعرض کنم که رهبرانقلاب با این 4 دولت و روسای آنها با 4 دیدگاه مختلفی که داشته اند تعامل داشته و این تعامل باعث شده تا اکنون 4 کارنامه متفاوت از این دولت ها باقی بماند.

اما ضمن قبول وجود برخی فشارهای دیگر درجامعه براین باورم که مشکل اساسی دولت روحانی این است که اوکشوررادرحالی تحویل گرفت که پیش از او شرایط حاکم برجامعه آن را به سخت ترین شرایط دیپلماتیک درسطح جهان سوق داده بود.

حقیقت ماجرا این است که وقتی شرایط روحانی را بررسی می کنم به یاد مظلومیت شهید دکتر بهشتی می افتم ،احساسی که اگر به برخی دولتمردان روحانی نیز دست می داد شاید می توانست او رادرتحقق برنامه هایش بیش ازاین کمک کند.

515 کلیک ها  پنج شنبه, 06 آبان 1395 09:23
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا