استاد محمدنعمتی موسس انجمن قرآن نگاران ایران

استاد محمدنعمتی موسس انجمن قرآن نگاران ایران
   
استاد محمدنعمتی موسس انجمن قرآن نگاران ایران |||| ||||

استادالاساتیدلقبی منحصربه فرد است که خاصان هنرخطِ زمانه وبزرگان کتابت و مشایخ رشته هنری خوشنو یسی تنهابه محدودی ازاستادان بی مثل ومانند اطلاق میکنندکه نه تنها خطوطشان سرآمدخطوط یگرهنرمندان هم عصرشان است بلکه خطوط دیگر استادان مسلم خوشنویسی رانیزمورد ارزشیبابی، تشخیص و داوری قرار میدهند.این عنوان بسیارمهم و پرمعناکه حکایت از سیر کامل وجامع استادی هنرمند و خوشنویس در وادی پررنج و بلای خطاطی و کتابت است به استادتمام وکمال این هنر،احیا گرخط نسخ و مبدع ومبتکربرخی ازفنون خوشنویسی در شیراز، مهد هنر وادب وعرفان ودارالعلم ایران (شیراز)،یعنی استاد محمد نعمتی رسیده است.

 
به گزارش راستین آنلاین این هنرمندخلاق وذوق آفرین ودرعین حال متواضع ومردمی فرزندمرحوم ملا محمدرحیم ارسنجانی است. محمدنعمتی متولد سال ۱۳۲۳ در شیراز جنت طراز، فخرهنرمعاصروچهره ماندگار خوشنویسی ایران درعصروزمانه ماست.
 
استادنعمتی درطی دهها سال فعالیت هنری و خوشنویسی خویش،همینک دارای پایگاه و جایگاهی رفیع درحوزه هنرخط و کتابت،قرآن نویسی و تذهیب و...است.ایشان روی آثار خوشنو یسان برجسته ‌ایرانی بویژه مرحومان میرزا احمدنیریزی وملا محمد شفیع اشرف الکُتٌاب ارسنجانی رحمت اله علیهم مشقها نموده و کتابت نخستین قرآن به خط زیباو شیوای خودرابه شیوه نسخ عالی در سال ۱۳۴۶ آغاز کرده است.
 
 وی با کتابت ۲۳جلدکامل قرآن،نگارش زیبای صدها تابلو خوشنو یسی ازنسخ وثلث و صد ها کتیبه و زیارتنامه بقاع متبرکه و خوشنویسی دهها عنوان کتاب شعروادعیه،پرکارترین خوشنو یس ایرانی عصر حاضر است.
 
نگارش قرآن ۳۰ صفحه‌ای (هرجزء یک صفحه )،قرآن ۳۰۰ صفحه ‌ای، قرآن تلفیقی خط نسخ و ثلث وبزرگترین قرآن دست نویس ایران از جمله آثاربرجسته این هنرمندخطیب وبلیغ است.
 
محمدنعمتی موسس انجمن قرآن نگاران ایران
 
تاسیس انجمن قرآن نگاران ایران متشکل از شاگردان برجسته وی و جمعی از تذهیب ‌کاران شیرازازجمله افتخارات این هنرمند ملی است.اوکه در اوج شهرت ملی وبین المللی است امابا مناعت طبعی بلند و عزت نفسی عجیب،درعوالم گمنامی دل را،خوش به نگارش آیات نورکرده وجزاز جانب هنرخدا دادی اش ازمسیرو طریق دیگری ارتزاق ننموده و معیشت خویش راهرگزبافروش هنر ناب و مقدسش به نابخردان گره نزده وبه تاراج نداده است. استادمحمدنعمتی را احیاگر خط نسخ ایرانی در دوره معاصرو بلکه آخرین بازمانده ازنسل خطاطان برجسته نسخ درقرن روبه پایان میدانند.
 
موردعنایت مراجع عظام ومقامات ارشد نظام
 
 
وى افزود : چون ديدم با وجود مشكلات مالى خانواده سربار خانواده هستم ازاين رو سوم دبيرستان ترك تحصيل كردم وبه سفارش وتاکیدپدرم که فردی متقی وخدادوست وعلاقه مندبه داشتن فرزند انی باخط خوش بودوارداین کار شدم.به لطف ومددالهی ونیات خیر خواهان و دعای والدینم دههانمایشگاه بزرگ ازاثارم رادر داخل وخارج ازکشوربرگزارودههامرتبه در سطوح ملی ومحلی مورد تقدیروتجلیل مقاما ت ارشد کشورازمقام معظم رهبری ومراجع عظام تقلیدگرفته تارییس جمهوری ووزرا  استانداران،روسای سازمان های ملی و... قرار گرفته ام هرچندکه بنده خودرالایق این همه لطف ومحبت و عنایت مردم ومدیران بزرگوار ندانسته و نمیدانم وهراتفاق میمون ومبارکی که دراین مسیروطی این سالهادر زندگی ام افتاده راهمه هرهون ومدیون قران و برکت انوارالهی میدانم.
 
من درلندن نمايشگاه خوشنو يسى داشتم. خبرنگار زيركى از من پرسيد چگونه به هنر خوشنويسى روى آوردید و نخستين مشوق تان در خطاطی چه كسى بود؟ گفتم: پدرم. آن خبرنگار گفت: چگونه؟مگرپدرتان نابينا نبوده است؟گفتم:بله اماپدرمن با مرحوم حاج ملا محمد شفيع ارسنجانی که خوشنویس ماهرو قابلی بودوازطرفی هم درس و بحث باپدرما بودوپدرم هم تحت تأثيرهنرواخلاق ايشان بودمرا تشويق به نوشتن ازروی خطوط اوو خطوط پدرو فرزندان وی میكرد. صبح هاى يكشنبه هم كه ازدرب مسجدوكيل گذر میكرد، ازدكان مرحوم حاج حكيم الهى براى من كاغذ مىخريد تا تمرين خط كنم و همين کارهاو اظهار علاقه هابه خط و خطاطی سبب شد كه در مدرسه،معلم مرا مأمور نوشتن سرمشق براى ديگردانش آموزان كندو خلاصه اینکه در ادامه راه عشق رفيق راه شد و به قول حافظ: عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد.
 
 
پژوهشگری درحوزه فرهنگ عامه شیراز
 
 
یکی ازجنبه های کمتر شناخته شده شخصیت وجودی این استاد هنرو معرفت پژوهشگری وی درباب تاریخ و فرهنگ شیراز فارس است. استادنعمتی مدت مدیدزیادی رادر رادیو فارس ازتاریخ وفرهنگ فارس واداب ورسوم شیراز ی هادربرنامه های مختلف وجنبه های فولکلور (فرهنگ عامه)این سامان بامردم سخن میگفتند.او و قبیله اوکه همه از عالمان دین بوده اندجزدر مسیر خدمت به مردم ونوع دوستی گام ننهاده و همه وقت عزیز و عمر شریفشان رابه نگارش خطوط قرآنی وادعیه و زیارات گذرانده است.منزل شخصی استاد محمدنعمتی درخیابان مشیر شرقی (کوی۱۶) منزلی زیبا،تاریخی وگنجینه ای از تابلوهای نفیس خوشنویسی به خط اعلای این استاد مسلم خط نسخ وتذهیب کاربرجسته ایرانی، نمایشگاهی عظیم ومنحصربه فردوموزه ای تخصصی وآبرومند ازتابلو های نفیس وگرانبها است.
 
تاسیس هیات مروجین قرآن ومرکزفرهنگی، مذهبی ارسنجانیهای مقیم شیراز
 
 
بخشی ازعمرعزیزواوقات شریف خودرادرحسینه و مرکز فرهنگی نورهدایت درشیراز که مرکزی دینی وفرهنگیست سپری نموده و دراین مکان متبرک هنوزهم مشغول آموزش هنرجویان خاص ومستعدبه صورت بسیار محدودازهنرهای اسلامی بویژه خوشنو یسی و کتابت قرآن،تذهیب وتشعیرو... است. استادمحمد نعمتی همچنین رئیس هیأت مروجین قرآن و ریاست مدیره مرکز فرهنگی، مذهبی ارسنجانیهای مقیم شیرازدرمحله گود عربان است وگذشته ازآن بابرخور داری از سوابق مبارزاتی ومجاهداتی که در شکل گیری انقلاب داشته ودر محضرایات عظام یا برپای منبرانهاکسب فیض کرده، نماینده علمای اعلام ومورد وثوق مراجع عظام تقلیدنیز هستند.خاطرات ارزشمند استادمحمد نعمتی از تاریخ وفرهنگ معاصرفارس و روایات اواز رجال ونام آوران سیاسی وفرهنگی، دینی و... شیرازبویژه خاطراتش از بزرگان حوزه های علمیه واعضای مبرز جامعه روحانیت استان شنیدنی است که درفرصتی مقرربه آنهانیز خواهم پرداخت.
 
 
اینک او(محمدنعمتی)باخلق بهترین آثاری سترگ ونگارش خطوط زیباوتولید اوراق مکتوب دست نویس ازایات قرانی و روایت دینی،اشعارو احادیث،ادعیه وزیارات، پرورش شاگردان بسیارو ارائه خدمات بی شمار فرهنگی وهنری،دل نگران ازعدم توجه بسیاری ازمردم ومدیران فرهنگی به هنرخط وکتابت است.نگرانی اونه ازبرای خوداست که اودراین سن ماموریتهای زندگی خود رابه خوبی ودرستی انجام داده وبه پایان رسانده و نیازمندمالی ومعیشتی نیست امابیم آن داردتامبادا گوهر ناشناسان بی هنرو هنرمندنمایان پرادعاازراه برسندوهنرناب وپاک کتابت وخوشنویسی قرآنی رابا جعل عناوین هنری،رتبه های ساختگی،درجه هاونشانهای ظاهری و قلابی وعنوان بازیهای غیر واقعی و بی اساسی کهِ به زوروزروتزویر واردشده در وادی بی آلایش هنر،دستخوش تغییرو تحولاتی نادرست و ناصواب کنند.!
 
 
 
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
1320 کلیک ها  جمعه, 22 اسفند 1399 08:31
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا