هزینه های یک پزشک شیرازی برای دولت روحانی

هزینه های یک پزشک شیرازی برای دولت روحانی
محمدهادی ایمانیه
  • برخی معتقدندکه گزینه ی اول محموداحمدی نژاد برای نشست روی صندلی وزارت بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی درسال1384 او بوده است،اما وی با قبول نکردن این پیشنهاد،از کامران باقری لنکرانی پرده برداری کرد تا یارگرمابه و گلستانش ساکن مهمترین ساختمان دربلوار ایوانک تهران شود.

محمدهادی ایمانیه که اززمان روی کارآمدن دولت روحانی همواره یکی از مدیرانی بوده که ابقاء او باعث شده نوک تیز پیکان انتقادات حامیان دولت و طیف اصلاح طلب دراستان فارس، دو استانداردولت یازدهم را نشانه رود،از سال 1384 تا کنون رئيس دانشگاه

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس است.

اما او اینک ودرآستانه سیزدهمین سال نشستن روی صندلی ریاست یکی از مهمترین دانشگاه های علوم پزشکی کشوربه یکی ازبحث برانگیز ترین مدیران دولت یازدهم تبدیل شده است.

مدیری که اصرارش بر مفید بودن طرح پزشک خانواده سرو صدای جعفر قادری،نماینده اصولگرای مردم شیراز در مجلس نهم راهم بلندکرده بود.

خسته ام من ،خسته ام من...

دردورانی که فارس توسط استانداری 30 ساله اداره می شدو همه چیز بر وفق مرادهمفکران سیاسی ایمانیه بود،نامه ی استعفای او از ریاست دانشگاه علوم پزشکی فارس  باعث شد تا نام محمدهادی ایمانیه بیش از پیش درمحافل مختلف مطرح شود.

پس ازآنکه این استعفاء واکنش های فرماندار شیراز و استاندار فارس را به دنبال داشت،ایمانیه خستگی ناشی از طولانی شدن دوران مسئولیتش را یکی از دلایل ستعفایش عنوان کرد و افزود: زمينه سازي براي تحقق شعار دولت مبني بر گردش نخبگان جوان

در مديريت و فراهم آمدن زمينه اي براي پرداختن بيشتر به آموزش و تربيت دانشجويان در رشته هاي تخصصي یکی دیگراز دلایل اين استعفا بوده است.

استعفایی که خیلی زود به بایگانی سپرده شد تا مرضیه وحید دستجردی مجبورنباشد برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی فارس دنبال گزینه جدیدی باشد.

اما در همان سالها تعدادی از استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نوشتن طوماری خطاب به وحید دستجردی خواهان عزل ایمانیه از مسئولیت اجرای اش شدند.

این عده که برای درخواست خود،دلایلی نظیرناکارآمدی مدیریتی ، استفاده از امکانات دانشگاه وبیت المال جهت تحکیم صندلی ریاست خود، به کاربردن روشهای غیر شرعی و اخلاقی جهت رسیدن به اهداف مدیریتی و شخصی ، خود محوری و تضعیف مدیران

میانی دانشگاه، عزل مدیران کارآمد و انتصاب جانشینان نالایق اما موافق خود، عدم برقراری ارتباط مناسب با اعضا هیئت علمی، تضعیف پایه های علمی دانشگاه، عدم توجه به نظرات استادان و دانشجویان خیرخواه و... عنوان کرده بودند از وزیر بهداشت وقت

خواستند تا ضمن موافقت با استعفای محمدهادی ایمانیه زمینه حضورمدیری پویا تر را درراس دانشگاه علوم پزشکی فارس فراهم سازد.

مثلث یک ضلعی

با روی کارآمدن دولت روحانی بسیاری امید وار بودند تا با تدبیر استاندار این دولت در فارس مثلث روزیطلب،مشفقیان و ایمانیه جای خود را به مدیران همفکربا دولتی دهد که گرچه دولت اصلاحات نبود،امادربرخی مواقع رنگ و بوی این دولت را می داد.

گرچه دردوران سید محمد احمدی دوضلع این مثلث مجبور به قبول حکم بازنشستگی شدند،امااحمدی نیز در حمایت از ایمانیه راه استاندار30 ساله دولت احمدی نژاد را پیش گرفت تا با حمایت سرسختانه از ایمانیه آب پاکی را روی دست منتقدین وی بریزد.

بسیاری بر این باورند که همین حمایت ها باعث شد تا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روحانی درماه های پایانی سال 92حکم ابقاء این فارغ التحصیل دانشگاه کینگز لندن راصادر کند.

اتفاقی که مخالفان ایمانیه ازآن به عنوان یکی از اشتباهات استراتژیک احمدی در حوزه انتصاباتش یاد می کنند.

اما عمر استانداری سیدمحمد احمدی در استان فارس بسیار کوتاه تر ازآن بود تا گسترده تر شدن دامنه انتقادات از عملکردایمانیه را به نظاره بنشیند.

انتقادات شدت می گیرد

اما با صدورحکم ابقاء ایمانیه توسط سیدحسن قاضی زاده هاشمی ،گویی خستگی حاصل از طولانی شدن زمان مدیریتش که دردولت قبل به آن اشاره کرده بود از تن این فوق تخصص گوارش اطفال خارج شد.

منتقدین ایمانیه که ازتغییراو توسط اولین استانداردولت تدبیرو امیدکاملا ناامیدشده بودند،با آمدن سیدمحمدعلی افشانی امیدواربودند تاکف خواسته های خودرادردوران استانداری که غلظت اصلاح طلبی اش به مراتب بیشتر ازسیدمحمداحمدی بودبه دست آورند.

اما ایمانیه دردوران افشانی نه اینکه تغییرنکرد و تغییر وریه نیز ندادبلکه با اصراربرصحیح بودن تصمیمات گذشته اش این بار صدای نمایدگان مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی و شورای شهر را نیز درآورد.

بهرام پارسایی دریکی از نخستین صحبت هایش پس از رفتن به بهارستان نسبت به تصمیم ایمانیه مبنی براعلام شکایت از پرسنل اورژانس فارس به خاطر اظهارنظرو ایراد انتقاددر خصوص سقوط بالگرد اورژانس فارس اعتراض کرد و گفت:دراولین فرصت

عملکردمدیریت دانشگاه علوم پزشکی بررسی خواهدشد.

وی با انتقاد از عدم وجود روحیه نقدپذیری در دانشگاه علوم پزشکی  گفت: نباید منتقدان را کذاب نامید.

انتقاد پارسایی به این اعلام شکایت ختم نشدو این پزشک بهارستان نشین با انتقاد از وضعیت بیمارستان‌های شیراز گفت:در اولین فرصت مسایلی همچون نابسامانی بیمارستان‌هاو سقوط بالگرد را از طریق مجمع نمایندگان فارس پیگیری می‌کنیم و گزارش این

پیگیری‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم.

بازهم پزشک خانواده

درحالیکه به نظر می رسددست تقدیر قصدندارد دست از سر حاشیه های دانشگاه علوم پزشکی فارس بردارد، حادثه رخ داده برای تعدادی از سربازانی که در حوالی نی ریز دچار سانحه شدندعامل دیگری بودتا تعداددیگری ازنمایندگان مردم فارس به نوع

مدیریت در بیمارستان های شیرازانتقادکنند.

این در حالی بود که مظفرمختاری نیز که این روزهاردای نمایندگی مردم شیرازدرشورای اسلامی شهر را بر دوش داردانتقاد تند و تیزی را علیه طرح پزشک خانواده مطرح کرد و ضمن دعوت از ایمانیه به مناطره در خصوص طرحی که او آن را« دهن پرکن»

می خواند پرونده پر حاشیه طرح پزشک خانواده را وارد مرحله جدیدی کرد.

مختاری سخت شدن زندگی شهروندان،افزایش آلام و همچنین افزایش هزینه های شهری را سه عامل مهم دربروزنارضایتی مردم از این طرح عنوان کرد و افزود:اگر این طرح خوب است چرا براساس برنامه و قانون اعلام شده در دیگر استان های کشور اجرایی

نشده است؟

پس از مختاری یکی دو تن دیگر از نمایندگان این شورا نیزهمچون علی راستگو انتقادات تندی را متوجه این طرح و مدافع سرسخت آن یعنی محمد هادی ایمانیه کردند.

انتقاداتی که طبق سنوات گذشته با دفاعیات ایمانیه همراه بود.

داستان یک سفر زیارتی پر هزینه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی فارس

در حالیکه موج انتقادات از نوع مدیریت محمدهادی ایمانیه در حوزه های مختلف خصوصانوع برخورد با منتقدین و طرح پزشک خانواده شدت گرفته بود،تدارک دیدن یک سفر زیارتی پر هزینه برای برخی از خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان فارس این شبهه را

ایجاد کرد که مشاوران رئیس دانشگاه علوم پزشکی فارس،نسخه به دست آوردن دل خبرنگاران را برای ماندن او بر صندلی ریاست تجویز کرده اند.

سفری که باعث شدحاشیه های فراوانی را برای محمد هادی ایمانیه به دنبال داشته باشد.

این درحالی بودکه برخی از خبرنگارانی که دراین سفر حضور داشتندبا بروزواکنش درفضای مجازی نسبت به ایجاداین شبهه ازخود عکس العمل نشان دادند و گفتند:«بخشی از هزینه ای این سفر با خود ما بوده است.»

در چنین شرایطی بود که برخی اخبار تایید نشده حکایت از تلاش دانشگاه علوم پزشکی فارس برای برقراری تعامل بیشتر با تعدادی از فعالان رسانه ای این استان برای تلاش جهت انعکاس جنبه های مثبت طرح پزشک خانواده داشت.

تلاشی که به شکل های مختلف ظهور و بروز کرد!

سمبل اصولگرایی فارس 4 سال مدیر دولت روحانی ماند

اگر انتقادات فنی و پزشکی مطرح شده به محمد هادی ایمانیه نادیده گرفته شود،نمی توان یک حقیقت آشکاررا کتمان کردوآنهم اینکه محمد هادی ایمانیه یکی ازسمبل های جریان اصولگرایی در استان فارس است.

نمادی که همفکران پرنفوذش در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده دربدنه دولت برای تثبیت صندلی او از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند،اینک به هزینه ای برای دولت روحانی تبدیل شده که ضمن بروز نارضایتی در بدنه

دانشجویی حامی دولت یازدهم،طیف اصلاح طلب و حامی دولت عاملی برای قربانی کردن مدیران سیاسی دولت یازدهم درفارس نام گرفته است.

عاملی که معلوم نیست پس از سیدمحمداحمدی صندلی کدام مدیر دولت یازدهم درفارس  را نشانه گرفته باشد.

2047 کلیک ها  جمعه, 15 مرداد 1395 10:20
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا