شش سال بلاتکلیفی پرونده مخابرات;دوسال سرگردانی پرونده بنیادشهید

رسیدگی به پرونده های بزرگ تخلف در«کما»

خبر جدیدی در کار نیســت. انتظار هنوز ادامه دارد. سرنوشت پرونده های تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کما است. ســال اســت که ســی هزار صفحه سند علیه 2 در 92مدیریــت ســابق بنیــاد شــهید از ســال بهارســتان خاک می خورند. شش سال هم از زمانــی که پرونده تحقیــق و تفحص از تخلف در واگذاری شــرکت مخابرات بــه قوه قضائیه ارجاع شد می گذرد. کاری از دست نمایندگان ســاخته نیســت. پرونــده اول موافقــت رئیس مجلــس را می خواهــد و پرونــده دوم اقــدام دستگاه قضایی را. در روزهایی که کمتر خبری از موافقــت علــی لاریجانــی بــرای رســانه ای شــدن تخلفــات بنیــاد شــهید در کار اســت و حداقــل پیگیــری پرونــده واگــذاری مخابرات در قــوه قضائیــه، نماینــدگان فقــط می توانند اعتراض کنند. همان کاری که امیر خجســته و رمضانعلی سبحانی فر انجام داده اند.

افشای تخلف بزرگ، معطل یک امضا

تفاوت روایت ها درباره ابعاد فساد در بنیاد شــهید دولت ســابق از زمین تا آسمان است. مســعود زریبافــان، رئیس بنیاد شــهید دولت دهــم درباره محتــوای این تحقیــق و تفحص گفته بود: «اگر به اندازه یک حبه قند زریبافان در بنیاد اســتفاده کرده، رو کننــد. چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند». اما قبل از آن ســخنان جعفــرزاده ایمن آبــادی، بانــی ایــن تحقیــق و تفحــص و محمدعلــی پورمختــار، رئیــس کمیســیون اصل نود مجلس نهم این سؤال را مطرح می کرد که مگر در بنیاد شهید چه خبر بوده اســت؟ جعفرزاده گفته بود که «فساد در بنیاد شــهید دوره احمدی نژاد به حدی اســت کــه افشــای آن مردم را شــوکه می کنــد.» بعد از آن هــم محمد علی پور مختار کــه آن زمان ســکان هدایت کمیسیون اصل نود را بر عهده داشــت، تأکیــد کــرد کــه قســمت های زیــادی از ایــن پرونــده تحقیــق و تفحص «غیــر قابل اما کل این پرونده «غیر ًقرائت» اســت. نهایتا قابل قرائت» تشــخیص داده شــد، البته نه به صورت رسمی. از آبان ســال گذشته دستور قرائت گزارش مرتــب به تعویــق افتاد تــا کمای ایــن پرونده کامل شــود. حالا در این حالــت «کما» رئیس هیــأت تحقیــق و تفحــص از بنیــاد شــهید به خبرگــزاری خانه ملت گفته کــه «طبق قانون اتفاقاتــی که صورت گرفته بــه رئیس مجلس گــزارش شــد و بــه صــورت مفصل مــدارک را به رئیــس مجلس ارائــه کردیــم، حال بخش عمده ای از تحقیق وتفحص از بنیاد شــهید با مستندات آن به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و توضیحاتی نیز در جلسه ای مشترک با رئیس قــوه قضائیــه بــه ایشــان ارائــه کردیــم.» امیر هزار برگ ســند 30 خجســته تأکید می کند که علیه مدیریت بنیاد شــهید دولت قبل فقط با دستور رئیس مجلس افشا خواهد شد. او این را هم گفته که «پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید مختومه نشده است.» خجسته در بیان ســر فصل تخلفات بنیاد شــهید توضیح داده است: «ما مشــکلات عدیده ای در بانک دی و سیستم های اقتصادی در بنیاد شهید داشتیم که تیم تحقیق و تفحص در بررســی های خود به آنها پرداخت. متأسفانه تخلفاتی در بانک دی رخ داده اســت کــه تــلاش داریم ســرمایه رفتــه را بازگردانیــم؛ برخی ها گمــان می کنند که مــا اطلاعاتی نداریم درحالی که باید گفت کــه آیا گمان می کنید اطلاعی از قیمت گذاری زمینی که با قیمت ناچیز می خرید، نداریم؟» بنــا بــر گفته هــای او «در جریــان تحقیــق و تفحــص از بنیــاد شــهید نیــز صد هــا میلیارد تومــان» برگردانــده شــده اســت. خجســته با انتقــاد از اینکــه ناکارآمدی و ســوء مدیریت در بنیاد شهید غوغا کرده است، گفته: «فشارهای سیاســی از داخــل و خارج مجلــس مانع از آن می شد که تحقیق و تفحص به نتیجه برسد؛ بر میلیارد ۵00 اســاس تلاش های صورت گرفته تومانــی کــه از صرافی بانک دی بــه دبی رفته بود برگردانده شد همچنین بخشی از اموال و یک هتل نیز بازگردانده شده است.» خجسته ادامــه داده کــه «تعــدادی از افــراد در ارتبــاط بــا تحقیــق و تفحص از بنیاد شــهید دســتگیر هم به ً شــده اند.» اینها مواردی اســت کــه قبلا صــورت جســته و گریخته مطرح شــده بود اما این بار امیر خجســته حرف جدیدی هم دارد؛ «به همین زودی ها چندین تحقیق و تفحص هزار میلیارد ۵0را شروع خواهیم کرد از جمله تومانی که در یکی از بانک ها بلاتکلیف اســت و نیــز تحقیــق و تفحــص از چندیــن بانک که نمونه آن بانک دی است این بدان معناست کــه تحقیــق و تفحــص مــا اســتمرار دارد.» او همچنیــن گلایه کــرده که عزمی بــرای قرائت گــزارش این پرونده در مجلس وجود نداشــته است. او حتی از فشــار برخی نمایندگان برای به ســرانجام نرســیدن این تحقیــق و تفحص خبــر داده که او را مجبور کــرد تا در نطق میان دســتور خــود قســمتی از تخلفــات رخ داده را افشا کند. او در نطق میان دستور خود که اواخر مجلــس نهــم آن را ایــراد کــرد، در پاســخ بــه منتقدان این تحقیق و تفحص گفته بود: «چرا خدا را در نظر نمی گیرید و می گویید مستندات 200نیســت؟ اینها مستندات نیســتند؟ هزارو صفحه مستندات داریم. آیا اقدامات سازمان اقتصــادی کوثر که ما جمع آوری کردیم، حب و بغض است؟ آیا صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان جابه جا کرده است، مستندات ندارد؟ آیا ســهم سلطان شــکر در شرکت های اقتصادی این مجموعه حب و بغض اســت؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی، حــب و بغض اســت؟» حــالا افشــای «صدها میلیــارد» جابه جایــی همچنــان در انتظــار دســتوری است که صادر نشــده است. آن هم در حالــی کــه به گفته خجســته ایــن تحقیق و تفحــص برای مجلس یک میلیارد تومان آب خورده است.

پرونــده شــش ســاله مخابــرات در محــاق  فراموشی

همزمــان بــا امیــر خجســته، رمضانعلــی ســبحانی فر دیگر نماینده مجلــس پرونده ای قدیمی تــر را یــادآوری می کنــد. پرونــده ای که ، یعنــی زمــان قرائــت گزارش 89بعــد از آذر آن در صحــن علنــی مجلــس هشــتم دیگر از سرنوشــت آن خبری در دست نیست؛ پرونده واگذاری مخابرات. بــر اســاس این گــزارش تحقیــق و تفحص کــه در مجلــس هشــتم از عملکــرد شــرکت مخابــرات ایــران صــورت گرفــت، برگــزاری مزایــده بلــوک مدیریتی، بــا رعایــت ظاهری غیر رقابتی به منظور واگذاری ًمقررات و کاملا سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریــت نهاد های عمومی قــرار دارد، انجام شــده بود. تنها یکــی از اعداد مــورد تأکید این گــزارش در ســر فصــل تخلفــات بــه تخلــف میلیارد تومانی همــراه اول به عنوان زیر 135 مجموعه شرکت مخابرات اختصاص داشت. حالا بعد از گذشــت شش ســال و نیم از زمان ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، رمضانعلی ســبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلــس خواســتار رســیدگی دســتگاه قضایی بــه ایــن پرونده شــده اســت. او بــه خبرگزاری ایلنــا گفته اســت: «در مجلس هشــتم یک بار در ایــن رابطه تحقیق و تفحص انجام شــده و گــزارش آن نیز قرائت و نتیجه به قوه قضائیه این قوه قضائیه است که ًارجاع شده و طبیعتا باید نســبت به تخلف هایی کــه در آن گزارش تفحــص مورداشــاره قــرار گرفتــه بــود، اقدام کند.» او تأکیــد کرده که همچنــان مجلس بعد از گذشــت دو دوره در انتظــار اعلام نظر «هیأت داوری واگذاری هــا» دربــاره معاملــه واگذاری شــرکت مخابرات در دولت سابق است. تهیه گزارش تحقیق و تفحص از شــرکت مخابرات ایران در مجلس هشــتم دو ســال زمــان برده بــود و به مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشــتراک تلفن ثابت، اشــتراک خــط اینترنت پرســرعت و تعرفــه اتصــال تلفــن همــراه و وجــود اشــکال در قراردادهای منعقد شــده و میلیارد تومانی 13۵خریــد تجهیزات، تخلف همراه اول به عنــوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در طرح های تلفن همــراه اعتباری تالیا و شــرکت های ارائه کننده خدمــات تلفن اینترنتی و شــرکت های بخش خصوصــی فعــالدر اینترنــت پــر ســرعت می پرداخت.

 

روزنامه ایران شماره 6255 صفحه 21

668 کلیک ها  شنبه, 19 تیر 1395 13:58
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا